Log in

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DIENSTEN

 

1.1 Via de website biedt PicknickPoint een online platform of marktplaats die uitbaters met picknicklocaties verbindt met gasten die dergelijke picknicklocaties willen gebruiken. De diensten kunnen worden gebruikt om het plaatsen en boeken van picknicklocaties te vergemakkelijken. Als je een picknicklocatie wilt boeken of een picknicklocatie wilt aanmaken, moet je je eerst registreren, een account aanmaken of een gebruiker worden.

1.2 PICKNICKPOINT  zal nooit partij zijn bij enige overeenkomst tussen een uitbater en een gast. Gebruikers begrijpen en gaan ermee akkoord dat PICKNICKPOINT niet optreedt als verzekeraar, contractant of tussenpersoon. PICKNICKPOINT is geen eigenaar, exploitant of aanbieder van een picknicklocatie. PICKNICKPOINT heeft geen controle over het gedrag van uitbaters, gasten en andere gebruikers.

1.3 PICKNICKPOINT kan en heeft geen controle over de inhoud die is opgenomen met betrekking tot een picknicklocatie of aanbieding en de staat, wettigheid of geschiktheid van een kampeerplaats. Alle openbaar gemaakte inhoud met betrekking tot picknicklocaties via de website is gebaseerd op de informatie en inhoud die door de uitbaters wordt verstrekt. Hoewel PICKNICKPOINT redelijke vaardigheid en zorg zal gebruiken bij het uitvoeren van onze diensten, zullen we niet controleren of en kunnen we niet garanderen dat alle informatie accuraat, volledig of correct is, en kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten (inclusief manifeste en typografische fouten), onderbrekingen (hetzij als gevolg van (tijdelijke en / of gedeeltelijke) storing, reparatie, verbetering of onderhoud van de Services en / of Website), onnauwkeurige, misleidende of onware inhoud of niet-levering van inhoud met betrekking tot en met betrekking tot picknicklocaties. Elke gast blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief de tarieven en beschikbaarheid) die via de Website wordt weergegeven.

1.4 De gebruikers zijn als enige verantwoordelijk bij interactie met andere gebruikers. De diensten hebben slechts een online platform of marktplaats geboden die uitbaters met picknicklocaties verbindt met gasten die dergelijke picknicklocaties willen gebruiken en / of huren. PICKNICKPOINT is geen partij bij, heeft geen betrokkenheid bij of belang bij, geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot en heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot communicatie, interacties, geschillen of welke relatie dan ook tussen gebruikers of tussen leden en derde partijen. PICKNICKPOINT  heeft het recht, maar is niet verplicht, om interacties tussen gebruikers te volgen.

1.5 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de verantwoordelijkheden van PICKNICKPOINT  beperkt tot I. het faciliteren van de beschikbaarheid van de website en / of de diensten; en II. fungeren als de beperkte agent van elke uitbater met het doel betalingen namens de uitbaters te accepteren.

 

ARTIKEL 2 – GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN CREATIE VAN EEN ACCOUNT

2.1 PICKNICKPOINT  verleent beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare toegang tot persoonlijke diensten. Elk anders gebruik van de website is strikt verboden en vormt een contractbreuk.

2.2 Alle hardware en software die nodig is om toegang te krijgen tot de website en het gebruik van de diensten, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker.

2.3 PICKNICKPOINT  behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de accounts van een gebruiker op te schorten, te wijzigen, te vervangen, toegang te weigeren of te verwijderen.

2.4 Het is gebruikers verboden om: – materiaal of inhoud over te dragen, te publiceren, op te slaan of te vernietigen die in directe strijd is met de wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie; – Het creëren van valse profielen; – Het verstrekken van onjuiste informatie in de registratie; – Het verspreiden van gegevens, informatie of inhoud die lasterlijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend, gewelddadig of opruiend gewelddadig, politiek, racistisch of xenofoob karakter is of enige andere inhoud die handelt in immoreel gedrag; – Verwijzingen naar of linken naar inhoud of informatie die beschikbaar is op de PICKNICKPOINT -website, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden; – Om wachtwoorden of persoonlijke informatie van andere gebruikers te verkrijgen; – Het gebruik van informatie, inhoud of gegevens op de website om informatie te verstrekken aan elke dienst die als concurrentie voor PICKNICKPOINT zou worden beschouwd; – Om informatie, inhoud of gegevens op de website te verkopen, uit te wisselen en geld te verdienen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PICKNICKPOINT ; – Verwijderen of bewerken van materiaal dat door een andere persoon door de website is gepubliceerd, met name in de context van een uitnodiging van een nieuw contact. – Reverse engineering, decompilering, demontage, decodering of anderszins proberen broncode te verkrijgen met betrekking tot intellectueel onderliggend intellectueel eigendom gebruikt om sommige of alle diensten te leveren; – Om handmatige of automatische software, coderingsrobots of andere middelen te gebruiken om toegang te krijgen tot de website in een poging een pagina op de website te extraheren of te indexeren; – De veiligheid van de PICKNICKPOINT -website in gevaar brengen of proberen te brengen. Dit omvat alle pogingen om de kwetsbaarheid van het systeem of netwerk te controleren, scannen of testen om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming; – Namaak of gebruik van de producten, logo’s, handelsmerken of ander materiaal beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van PICKNICKPOINT ; – Simuleer het uiterlijk of de functie van de website, in feite een afspiegeling van de website; – Het direct of indirect verstoren of verstoren van PICKNICKPOINT  of hun diensten, of het opleggen van een onevenredige belasting van de infrastructuur van de website of een poging om een computervirus via of via de Website over te dragen of te activeren. – Uitwisselen van enige vorm van persoonlijke informatie (bijv. telefoonnummers, e-mailadressen, sociale media-accounts) of andere (zakelijke) informatie die niet nodig is voor direct contact of het bereiken of vinden van de picknicklocatie in de PICKNICKPOINT -chat. – Het plaatsen van enige vorm van link (inclusief het plaatsen van hyperlinks en URL-adressen) die de gast doorverwijst naar de website van de uitbater, sociale media-accounts of elke andere vorm van doorverwijzing van de gast naar een uitbater die niet is aangesloten bij PICKNICKPOINT  of een account heeft aangemaakt op de website.

2.5 Gebruikers worden eraan herinnerd dat elke schending van de beveiliging van het systeem of netwerk kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging. PICKNICKPOINT  controleert op eventuele schendingen en kan de justitiële autoriteiten oproepen om, in voorkomend geval, gebruikers te vervolgen die bij dergelijke schendingen betrokken zijn. Gebruikers stemmen ermee in om de website op een eerlijke manier te gebruiken, in overeenstemming met het professionele doel, met inachtneming van de wet en de regels die in de algemene voorwaarden worden gepresenteerd.

 

ARTIKEL 3 – FINANCIËLE TRANSACTIES & WAARBORG

3.1 Elke vorm van betaling van een vergoeding of transactie zal in euro’s geschieden. Alle extra kosten die voortvloeien uit de overboeking van andere valuta’s dan euro’s in euro’s, worden gemaakt op kosten van de gebruiker (s).

3.2 Ervan uitgaande dat een gast een picknicklocatie boekt via de website. Betaling gebeurt uitsluitend online via de website, met een creditcard of een PayPal-rekening op naam van de gast. PICKNICKPOINT behoudt zich het recht voor om deze commissies eenzijdig aan te passen.

3.3 PICKNICKPOINT betaalt een op voorhand vastgelegde commissie aan de uitbater per gereserveerd & betaalde picknick.

3.4 PICKNICKPOINT  maakt gebruik van de beveiligde betalingsdienst van het bedrijf Stripe & WooCommerce. Gebruikers die het betalingssysteem gebruiken, erkennen en accepteren de Algemene voorwaarden van Stripe & WooCommerce. PICKNICKPOINT  heeft geen toegang tot vertrouwelijke bankgegevens.

3.5 Als een gast een verzoek tot verhuur van een picknicklocatie plaatst, is de uitbater verplicht dit verzoek te accepteren of te weigeren. De gast verbindt zich tot zijn reservering zodra deze door de uitbater is geaccepteerd en de transactie- / picknickkosten volledig zijn betaald. Indien de uitbater de reservering heeft geweigerd, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd en wordt de betaling volledig geannuleerd. De annuleringsvoorwaarden voor gasten worden nader uitgewerkt in ARTIKEL 4.

3.6 De betaling wordt gestort op de bankrekening van PICNICKPOINT. Eventuele extra kosten die de bank van de uitbater nodig heeft, komen voor rekening van de uitbater. PICKNICKPOINT  is niet verantwoordelijk voor betaling van deze extra kosten die vereist zijn door de bank van de uitbater.

3.7 De uitbaters betalen een waarborg van €25 voor de ontvangst van één of meerderde picknickmanden en -dekens. Het aantal hiervan is afhankelijk van het gekozen promopakket. Pas bij stopzetting van het contract én wanneer deze picknickmanden en -dekens zonder schade teruggeleverd worden, ontvangt de uitbater deze waarborg terug. In alle andere gevallen heeft de uitbater geen recht op deze waarborg.

 

ARTIKEL 4 – ANNULERINGSBELEID

4.1 Als een gast een reservering ten minste 30 dagen voor de aankomstdatum annuleert, ontvangt hij een volledige terugbetaling (minus commissie en administratiekosten). Als de gast annuleert binnen 30 dagen voor de aankomstdatum, zal er geen restitutie plaatsvinden. Een mogelijkheid om de picknick thuis te laten leveren is mogelijk, maar geen verplichting voor PICKNICKPOINT.

4.2 Een uitbater kan een boeking annuleren door rechtstreeks contact op te nemen met PICKNICKPOINT . Van daaruit zal PICKNICKPOINT  gevolg geven aan het verzoek van de uitbater om mogelijke oplossingen te bespreken.

 

ARTIKEL 5 – NALEVING VAN TOEPASSELIJK RECHT (N), REGELGEVING EN OVEREENKOMSTEN MET DERDEN

5.1 Als uitbater wordt u strikt aangeraden om de lokale wet- en regelgeving te lezen voordat u een picknicklocatie via de website aanbiedt. Eveneens de wetgeving rond het correct aangeven van de inkomsten via PICKNICKPOINT in de personenbelasting.

5.2 Uitbaters moeten begrijpen dat hun respectievelijke wetgeving (bijvoorbeeld nationaal, gemeentelijk) wetten kan hebben die hun mogelijkheid om betalende gasten voor korte periodes te ontvangen, reguleren en beperken. Soms hebben uitbaters de verplichting om zich te registreren, een vergunning te krijgen of een vergunning te verkrijgen voordat ze een picknicklocatie op de lijst zetten of gasten accepteren. Uitbaters moeten er ook rekening mee houden dat de wetten die de mogelijkheid reguleren en beperken om betalende gasten voor korte periodes te ontvangen vaak deel uitmaken van de bestemmingsplannen of administratieve codes van hun stad. Soms kunnen bepaalde soorten kortetermijnreserveringen helemaal worden verboden. Deze wet- en regelgeving legt vaak sancties op (inclusief boetes of andere handhaving) voor het overtreden van deze wet- en regelgeving.

5.3 Elke uitbater verklaart en garandeert dat elke picknickpoint, en de boeking van, of een verblijf van een gast op een picknickpoint die de uitbater creëert, geen inbreuk maakt op enige overeenkomst die u bent aangegaan met derden, zoals vereniging van huiseigenaren, condominium, lease of huurovereenkomsten, en – in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, belastingvereisten en regels en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op elke picknickpoint die u plaatst (inclusief het hebben van alle vereiste vergunningen, licenties en registraties), en niet in strijd zijn met de rechten van derden.

5.4 Door de website te gebruiken en door te bladeren, verklaart en garandeert u dat u de diensten niet zult gebruiken als de wetten van uw land u verbieden dit te doen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

5.5 Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de uitbaters om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en overeenkomsten die met derden zijn gesloten. PICKNICKPOINT  is niet verantwoordelijk voor de naleving door een uitbater van enige overeenkomst met of verplichtingen jegens derden, toepasselijke wet- en regelgeving.

 

ARTIKEL 6 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

6.1 De sluiting, interpretatie en geldigheid van dit contract worden beheerst door Belgisch recht, ongeacht het land van herkomst van de gebruiker of het land van waaruit de gebruiker PICKNICKPOINT benadert en ongeacht eventuele principes van wetsconflicten. In het geval dat een geschil over de geldigheid, uitvoering of interpretatie van dit contract wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechtbanken.

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

7.1 PICKNICKPOINT  heeft geen controle over de nauwkeurigheid van de inhoud die door de gebruikers wordt gegenereerd, daarom garandeert PICKNICKPOINT  de nauwkeurigheid van de informatie in de inhoud niet en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. Alleen de gebruiker, met uitzondering van PICKNICKPOINT , is verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie over wat ze hebben verstrekt, dat de gegeven informatie niet toegankelijk is voor het publiek en meer in het algemeen is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor hun gebruik van de website. PICKNICKPOINT  is niet algemeen verplicht om de door gebruikers verstrekte informatie te controleren, noch is het verplicht om inhoud te verwijderen die ondanks de beschrijving niet onrechtmatig lijkt te zijn. PICKNICKPOINT  garandeert niet dat het gebruik door de gebruiker van de website geen inbreuk maakt op de rechten van andere derden.

7.2 PICKNICKPOINT  garandeert niet de wettigheid van de door de Uitbater aangeboden activiteit op hun picknicklocatie en in het bijzonder via de website, noch het gebruik van de picknicklocatie door de gast. Daarom is het aan de gebruikers om de legaliteit van de locatie of andere activiteiten die ze plannen te garanderen en de juridische en financiële voorwaarden van hun relatie te regelen, zij zijn als enige verantwoordelijk.

7.3 PICKNICKPOINT  is in geen geval in het bijzonder aansprakelijk voor: – de gevolgen van virtuele of echte ontmoetingen tussen gebruikers na gebruik van de website; – de wettigheid van advertenties die op de website zijn gepubliceerd; – Voor enige schade als gevolg van een fout veroorzaakt door de gebruiker, of alle gebeurtenissen toegeschreven aan een derde partij die geen verband houdt met de dekking van de dienst voor elektronische handtekeningen, of in geval van overmacht.

7.4 Voor alle diensten die op de website worden aangeboden, garandeert PICKNICKPOINT  in geen geval de kwaliteit van gehuurde Picknicklocaties; de rol van PICKNICKPOINT  is beperkt tot het faciliteren van ontmoetingen tussen de uitbaters en de gasten. Meer in het algemeen is PICKNICKPOINT  in geen enkele hoedanigheid verantwoordelijk voor handelingen van derden die door de gebruikers via de website worden uitgevoerd. Er wordt aan herinnerd dat de door de gebruikers gepubliceerde gegevens en de door hen gedeelde informatie kunnen worden ontvangen en gebruikt door andere gebruikers of derden. In deze zin garandeert PICKNICKPOINT  geen respect voor het eigendom van deze gegevens, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om hun eigen gegevens te beschermen.

7.5 PICKNICKPOINT  garandeert niet de ononderbroken of foutloze werking van de diensten; PICKNICKPOINT  mag met name niet worden ingeschakeld in geval van onderbreking van de toegang tot de website als gevolg van onderhoud, updates of technische verbeteringen.

7.6 In geval van schade aan eigendommen van de uitbater, kan de uitbater geen claim indienen bij PICKNICKPOINT.

 

ARTIKEL 8 – GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De volledige inhoud van de site, inclusief het ontwerp, de tekst, afbeeldingen, video’s, informatie, logo’s, pictogrammen, software, audio en etc. die eigendom is van PICKNICKPOINT , de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten. Elke weergave en / of reproductie en / of gedeeltelijk of volledig gebruik van inhoud en diensten aangeboden door PICKNICKPOINT , op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PICKNICKPOINT  is ten strengste verboden en zal leiden tot vervolging.

 

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS & COOKIES

9.1 Alle persoonlijke gegevens die aan PICKNICKPOINT  worden verstrekt, worden wettelijk en eerlijk verzameld. Deze gegevens worden verstrekt door de gebruikers, die ermee instemmen door een account op de website aan te maken, dat zij PICKNICKPOINT  vrijwillig en uitdrukkelijk machtigen om de gegevens te verwerken volgens de algemene voorwaarden.

9.2 Om het gebruik van de website te vergemakkelijken en de ervaring van de website door de gebruiker aan te passen, maakt PICKNICKPOINT  gebruik van cookies en logbestanden. Door de browserinstellingen te wijzigen, kan het gebruik van cookies worden uitgeschakeld. De persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de PICKNICKPOINT -servers voor hun behandeling in de Algemene voorwaarden. Ze worden bewaard zolang als nodig is voor het leveren van diensten en functies adie door de website worden aangeboden. De gebruiker behoudt nog steeds het eigendom van de informatie die aan PICKNICKPOINT  wordt gegeven. Het heeft, in overeenstemming met wet nr. 78-17 op 6 januari 1978 gewijzigd door wet nr. 2004-801 op 6 augustus 2004, recht op toegang, op correctie en verwijdering van persoonsgegevens met betrekking tot de gebruiker en het recht om zich om geldige redenen te verzetten tegen openbaarmaking van dergelijke gegevens aan derden. De gebruiker kan zijn recht uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres: info@picknickPoint.be. Binnen 30 dagen wordt een reactie op het verzoek van de gebruiker verzonden.

 

ARTIKEL 10 – BEËINDIGING

10.1 Gasten kunnen elk bestaand contract beëindigen door te voldoen aan de vereisten van de annuleringsvoorwaarden. Uitbaters kunnen dit contract alleen beëindigen als hij al zijn verplichtingen die uit het contract voortvloeien, is nagekomen. Een uitbater kan dit contract daarom niet beëindigen voordat alle bestaande reserveringen zijn afgehandeld. PICKNICKPOINT  behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of terugbetaling het account te beperken, op te schorten of te beëindigen van een gebruiker die de diensten op een verkeerde of ongepaste manier gebruikt. De beoordeling van het gebruikersgedrag is voorbehouden aan de discretie van PICKNICKPOINT .

10.2 Het promopakket dat uitbaters afsluiten met PICKNICKPOINT wordt automatisch & stilzwijgend verlengd met een jaar. Enkel indien de uitbater ten laatste 3 maanden op voorhand expliciet laat weten dat dit promopakket niet verlengd dient te worden, wordt het stopgezet na het lopen jaar. Een terugbetaling van een automatisch en stilzwijgende verlengd promopakket wordt onder geen enkele omstandigheid terugbetaald. 

 

ARTIKEL 11 – DIVERSEN

12.1 Dit contract vormt de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en PICKNICKPOINT . Het vervangt elke eerdere contractuele overeenkomst, schriftelijk of mondeling. Het feit dat een van de bepalingen van het contract illegaal of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van het contract.

12.2 PICKNICKPOINT  behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. In geval van weigering van de nieuwe bepalingen door de gebruiker, wordt eraan herinnerd dat de gebruiker op elk moment, in overeenstemming met artikel 11, dit contract kan beëindigen.